Go to Top Občanská participace
cs/en
Přednášky
GRAŻYNA CZAJKOWSKA (PL)
Přednáška se zaměří na organizační, legislativní a politické aspekty zavádění prvního polského participativního rozpočtu v Sopotech. Představí podmínky úspěšné participativní techniky (postoj vedení města, informování občanů atd.), rozdíly mezi modelovým rozpočtem a pravidly přijatými organizátorem rozpočtu v Sopotech, zhodnocení třech ročníků včetně kritických názorů a připomínek. Opoví na otázku, zda občanský rozpočet v Sopotech přispěl k otevření procesů rozhodování ve městě, jaký měl vliv na integraci a aktivizaci občanů a neziskových organizací.
ÁRPÁD KOVÁCS (HU), GÁBOR SZOHR (HU)
Znovuobjevení náměstí Teleki (v jedné z nejvíce znevýhodněných čtvrtí města), které vzešlo z komunity, má za cíl ukázat, že zásahy na podporu spolupráce, interakce a participace - skrze které se může rozvíjet silná místní komunitní identita - hrají v dnešních společnostech stále významnější roli, zatímco se aktivně zapojují do tvorby živých měst, ve kterých se dá žít, a otevřené společnosti. Inkluzivní plánovací proces hrál zásadní roli při vytváření inkluzivního návrhu obecního parku Teleki, který má být plný života a poskytovat prostor pro různé aktivity, které lidi povzbudí ke vzájemné interakci. Jeden z nejdůležitějších výstupů procesu vytváření návrhu vycházejícího z komunity, bylo vytvoření Sdružení pro náměstí Teleki, které nyní hraje aktivní roli v současné a budoucí aktivaci této oblasti. Celkově projekt poukazuje na to, že komunitní plánování napomáhá participaci občanů a pomáhá lidem v jejich životě jednat a být hybateli změn ve svém bezprostředním okolí. Tento přístup také hraje důležitou roli v objevování místní identity a vytváření sociálně inkluzivních prostor, čímž dává základ společenské udržitelnosti.
PIOTR DRYGAŁA (PL), MARCIN BAZYLAK (PL)
Participativní rozpočet ve městě Dąbrowa Górnicza umožňuje občanům podílet se na alokování části výdajů z rozpočtu města. Je to nástroj sloužící k vybudování dialogu, zvýšení znalostí občanů a zlepšení kvality demokracie na lokální úrovni. Klíčovou úlohu v dąbrowském rozpočtu plní tzv. fóra občanů městských částí, v rámci kterých dochází k diskuzím stran konkrétních návrhů využití finančních prostředků se zástupci samosprávy. Dąbrowa Górnicza uspořádala již dva participativní rozpočty, což autorům dává příležitost zamyslet se nad konkrétními výstupy a hlavně nad problémy s realizací procedury a prezentovat praktické rady a návody pro zájemce o tuto techniku deliberativní demokracie.
JAROSŁAW OGRODOWSKI (PL)
Participativní rozpočet v Lodži je obecně považován za nejúspěšnější akci tohoto typu v Polsku. Více než tisíc přihlášených návrhů úkolů pro samosprávu, více než stotisícová účast občanek a občanů města na hlasování, jasná, přehledná a spravedlivá pravidla – nejenom tyto atributy se staly inspirací a vzorem pro řadu dalších polských měst. Lodžský rozpočet ukázal, že lze k aktivitě probudit společnost i těch měst, o kterých sociologické výzkumy dříve tvrdily, že v kategorii velkých měst mají jeden z nejnižších indexů občanské angažovanosti. Příspěvek se bude věnovat procesu implementace participativního rozpočtu v Lodži, zejména pak právnímu rámci, způsobu přijímání rozhodnutí o jeho zavedení a pravidlům realizace. Dále bude prezentována spolupráce města s neziskovými organizacemi a také metody zapojení obyvatel a konkrétní nástroje participace.
JAN MENCWEL (PL)
Iniciativa „Otevřený Jazdów” začala protestem proti demolici finských domů ve Varšavě- komplexu dřevěných domů postavených po válce jako dočasné bydlení pro ty, kteří se podíleli na obnově zničeného města. Některé části sídliště přetrvaly do dnešních dnů, ale rozhodnutím městského úřadu měly být domky rozebrány v roce 2013. Protestní akce obyvatel finských domků a aktivistů se změnila na diskuzi s orgány města, do níž se zapojili občané Varšavy, což vedlo k vypracování nové vize rozvoje této lokality, odpovídající potřebám místních lidí. V této době trvá proces společenských konzultací o budoucnosti a podobě sídliště Jazdów.
MARIA NOWAK (PL)
Gdyně patří mezi ta polská města, která určují trendy v inovativních a účinných přístupech k řešení společenských problémů a provádění dlouhodobé sociální politiky. Již několik let jsou zde s ohledem na proces stárnutí populace (32 % obyvatel města je starších 55 let) organizovány různé aktivity, jež mají za cíl aktivizovat seniory a zapojit je do debaty o jejich životě ve městě. Nadace Stocznia uspořádala v roce 2012 ve spolupráci s vedením města první polský občanský panel. Iniciovala rovněž audit veřejného prostranství za účel zjištění možnosti naplňování potřeb seniorů.
MATEJ LANČARIČ (SK)
Projekt Ekofest vznikol v roku 2008 v Trnave a odvtedy sa koná pravidelne každé leto. Ekofest je benefičný, environmentálne zameraný festival, z ktorého výťažok je každý rok venovaný na výsadbu zelene v Trnave. Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie environmentálneho povedomia účastníkov a hlavne ich zainteresovanie do spoločnej idey, ktorou je zveľaďovanie životného prostredia v Trnave. Každý účastník festivalu zakúpením vstupenky zároveň prispieva na benefit – výsadbu zelene v meste, každý návštevník v nej má „kúsok seba.“ Ekofestu sa doposiaľ zúčastnilo približne 10 000 návštevníkov, vystúpilo na ňom 48 kapiel, odpremietalo sa 44 dokumentárnych filmov, konalo sa 13 vernisáží a 18 prednášok s environmentálnou tématikou. Z výťažkov Ekofestu bolo vysadených celkovo 119 stromov a 200 kríkov ruží. Ekofest odštartoval aj ďalší projekt Stromy pre Trnavu. Do tvorby politiky životného prostredia sa úspešne darí zapájať aj občanov v Trnave, ktorí viacerými nátlakovými akciami donútili magistrát zastaviť výruby parkov v meste. Na základe našej výzvy občania navrhli vyše 80 lokalít v meste, kde žiadajú samosprávu vysadiť nové stromy. Mestské zastupiteľstvo bolo donútené zvýšiť rozpočet na výsadbu stromov zo 6 000 eur až na 50 000 eur a o státisíce zvýšilo výdavky v rozpočte mesta na životné prostredie.
PETR KLÁPŠTĚ (CZ)
Participace uživatelů výsledného projektu na navrhování a plánování je u nás vnímána jako stále důležitější téma. Pokud jsou uživatelé zapojeni ve správný čas v postupu navrhování a v dobře strukturované diskusi, přinášejí architektovi cenné detailní znalosti o svém vztahu k místu a svých potřebách, mohou dávat zpětnou vazbu k variantám apod. Na to ale musí být participace včas a kvalitně připravena, nadšení a víra v transparentnost diskuse samy o sobě nestačí; naopak nezvládnutý proces může nenapravitelně narušit práci architekta i důvěru komunity. Příspěvek se bude věnovat zásadnímu východisku plánování participativního postupu - nastavení rolí (1) veřejné správy, (2) odborníka - architekta a (3) uživatelů - jednotlivých občanů i organizací a jejich promítnutí do přípravy participativního projektu nebo plánu.
Workshopy
TRACEY WHEATLEY (HU)
Hnutí ZMĚNA tvoří místní obyvatelé, kteří reagují na zásadní otázky, jako jsou klimatické změny, energetická závislost a bezpečnost potravin, prostřednictvím pozitivních každodenních akcí, jako jsou volby ohledně živobytí a životní stylu, organizování a tvoření rostoucího počtu praktických iniciativ, jako jsou místní trhy, sdílení zahrad, rozvoj místního zeleného podnikání, energetické zdroje vlastněné komunitou... Tyto změny jsou vedeny zdola, ale mohou být podpořeny shora. Jak místní úřad reaguje, aby zvýšil možnosti občanů organizovat se sami a budovat komunitní odolnost? Workshop bude čerpat z maďarských zkušeností z pilotního projektu Transition Wekerle a je určen k tomu, aby vám přinesl zkušenost jeho účastníků. Wekerle je předměstí Budapešti s historicky aktivní skupinou obyvatel a s kořeny v Hnutí zahradních měst.
PETR KLÁPŠTĚ (CZ)
Vyzkoušet si něco na vlastní kůži je lepší než samotná teorie. Workshop bude prolínáním teoretické prezentace východisek důležitých úvah při přípravě plánu participace a jejich skutečné aplikace na reálný projekt jednoho z účastníků workshopu. Konkrétněji to znamená věnovat se mapování cílových skupin uživatelů, rozklíčování návrhového procesu a potřebných vstupů od cílových skupin a nakonec přípravě základního harmonogramu.