Go to Top Přednášející
cs/en
ÁRPÁD KOVÁCS (HU)
Újirány Tájépítész Kft./ New Direction Landscape architecture Ltd. Újirány Group vznikla v roce 2000 při příležitosti získání designu projektu Parku milénia. Jméno skupiny odráží cíl reflektovat nové urbanistické výzvy, které přináší měnící se svět kolem nás, do znalostí současných teorií, navrhovat nové směry a možnosti vývoje. Újirány Group je kancelář založená mladými architekty a krajináři v roce 2001, která pracuje na interdisciplinárních projektech ve formě designových skupin. Pracovní metody založené na diskusi umožňují vznik návrhů založených na silné koncepci u všech projektů. Projekty sahají od velkých: architektonických, urbanistických a krajinářských projektů, přes design instalací, k veřejnému umění. Všechny práce jsou nějak spojeny s městem a lidmi, kteří ho používají tím či oním způsobem, což je východisko ve všech případech městské regenerace a procesu vzniku návrhu. Újirány Landscape Architecture Ltd. vedou Árpád Kovács, Gábor Szohr a Dominika Tihanyi.
BENJAMIN R. BARBER (USA)
Americký politolog, absolvent Harvardovy univerzity, bývalý poradce prezidenta Billa Clintona, konzultant německých či slovinských prezidentů, autor řady knih, mj. bestseleru Džihád vs. McSvět. B. Barber je propagátorem demokracie založené na občanské angažovanosti na lokální úrovni a také nadnárodní spolupráce představitelů měst, kteří si umí lépe poradit v řešení celosvětových problémů než vlády jednotlivých zemí. Do širšího povědomí mimo Spojené státy vstoupil v polovině 90. let, kdy předpovídal v knize Džihád vs. McSvět střet mezi globalizací a uzavřeným tradicionalismem. Globalizaci spojoval s nadnárodními korporacemi, které nedemokraticky ovládají politické procesy. Tradicionalismus pak dával do souvislosti s vyhraněným nacionalismem a náboženským fanatismem, jež je obrannou reakcí na tlak agresivního světového trhu. Následný souboj má dle Barbera negativní dopady na demokracii. V kritice západní neoliberální demokracie pokračoval v knize Consumed (Zkonzumováni). Poukazoval zejména na negativní dopady konzumní společnosti, jež z lidí dělá loutky ovládané trhem. Východiskem z nebezpečí infantilizace společnosti jsou pro Barbera nadnárodní demokratické organizace, které by účinně omezovaly moc divoce se rozrůstajícího trhu. Ve své poslední knize If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities (Kdyby primátoři vládli světu: nefunkční státy, rostoucí města) dále navazuje na myšlenku nadnárodní spolupráce a občanské angažovanosti. Tentokrát se však zaměřil na spolupráci měst, která jsou na rozdíl od národních států řízena efektivně a demokraticky, a měla by proto převzít vůdčí roli ve vládnutí světem. Argumentuje, že náš svět je propojen – máme nemoci bez hranic, lékaře bez hranic, technologie bez hranic. Jediné, co chybí, jsou občané a demokracie bez hranic. Řešením nejsou ani mezinárodní organizace, ani národní státy, jelikož nejsou na nové globální výzvy připraveny. Barber upozorňuje na skutečnost, že právě města jsou zdrojem globálních problémů a že příklad primátorů New Yorku, Eda Kocha nebo Michaela Bloomberga, dává naději, že je také budou umět úspěšně řešit. Barber navrhuje vytvořit parlament primátorů, který bude nejenom zdrojem nápadů, jak řešit problémy našeho propojeného světa, ale stane se i platformou pro přijímání konkrétních závazných rozhodnutí.
CARL ZILLICH (DE)
Carl Zillich je vrchní kurátor, International Building Exhibition (IBA) v Heidelbergu (Německo). Studoval architekturu a urbanismus v Kasselu a na Columbia University v New Yorku. Šest let působil jako docent na Leibnizově univerzitě v Hannoveru v oboru architektonická historie a teorie. Slavil řadu úspěchů jako praktikující architekt (např. státní cena za architekturu Meklenbursku-Předním Pomořansku v roce 2012). Je mimořádným členem Svazu německých architektů (BDA). Jako hostující kritik a pedagog se ve svých publikacích a posudcích zaměřuje na rozhraní mezi teorií a praxí zastavěného prostředí. V minulosti byl pět let vedoucím vědeckým pracovníkem Spolkové nadace Baukultur.
GÁBOR SZOHR (HU)
Újirány Tájépítész Kft./ New Direction Landscape architecture Ltd. Újirány Group vznikla v roce 2000 při příležitosti získání designu projektu Parku milénia. Jméno skupiny odráží cíl reflektovat nové urbanistické výzvy, které přináší měnící se svět kolem nás, do znalostí současných teorií, navrhovat nové směry a možnosti vývoje. Újirány Group je kancelář založená mladými architekty a krajináři v roce 2001, která pracuje na interdisciplinárních projektech ve formě designových skupin. Pracovní metody založené na diskusi umožňují vznik návrhů založených na silné koncepci u všech projektů. Projekty sahají od velkých: architektonických, urbanistických a krajinářských projektů, přes design instalací, k veřejnému umění. Všechny práce jsou nějak spojeny s městem a lidmi, kteří ho používají tím či oním způsobem, což je východisko ve všech případech městské regenerace a procesu vzniku návrhu. Újirány Landscape Architecture Ltd. vedou Árpád Kovács, Gábor Szohr a Dominika Tihanyi.
GASTONE AVE (IT)
Gaston Ave je profesorem městského a regionálního plánování, působí na Univerzitě ve Farraře a je hlavním koordinátorem vědecké rady projektu Unitown – Univerity Town Network.
GRAŻYNA CZAJKOWSKA (PL)
Grażyna Czajkowska vystudovala ekonomii a víc než dvacet let vede s manželem rodinnou firmu. V současné době předsedá Komisi strategického rozvoje a financí zastupitelstva města Sopoty. Je členkou městské i regionální organizace Svaz početných rodin, připravila sopotskou kartu Rodin 3+. Angažuje se v Caritas Gdaňské diecéze a v organizacích zabývajících se rodinou. Byla členem týmu Laboratoře sociálních výzkumů a inovací Stocznia, který připravoval pravidla participativních rozpočtů v Polsku.
JAANA PUUKKA (FIN)
Jaana Puukka je mezinárodní specialistka v oblasti vysokoškolského vzdělání, inovací a regionálního rozvoje. Přednáší, poskytuje poradenství a píše o rozvoji založeném na vědomostech, řízení vysokoškolského vzdělání a roli vysokoškolského vzdělání jako motoru pro růst a společensko-hospodářský vývoj. Je finskou občankou žijící v širší oblasti Paříže, pracuje na šesti kontinentech a spolupracuje s řadou klientů a partnerů, přednáší na mezinárodních konferencích a seminářích. Jako zakladatelka a prezidentka společnosti Innovation Engage pomáhá Jaana Puukka mezinárodním organizacím, vládám a dalším institucím a organizacím, např. institucím pro vysokoškolské vzdělání, navrhovat, implementovat a vyhodnocovat strategie pro relevantní dovednosti, inovace a partnerství. Je členkou skupiny expertů Evropské komise pro roli univerzit a výzkumných center při procesu inteligentní specializace. Jaana Puukka čerpá z více než 15 let zkušeností ve strategických a provozních rolích na poli akademickém, průmyslovém i vládním. Než zahájila svou konzultační kariéru, kterou vyplňuje mezeru na trhu, téměř osm let pracovala v OECD jako projektová manažerka a strategická analytička. Vedla rozsáhlé mezinárodní programy jako Revize vysokoškolského vzdělávání v regionálním a městském rozvoji a Mezinárodní šetření pro vyučování a učení (TALIS).
JAKOB HURRLE (DE/CZ)
Jakob Hurrle je urbanistou, členem občanského sdružení Praguewatch, vědeckým pracovníkem na Přirodovědecké fakultě UK v Praze (člen Centra pro výzkum měst a regionů).
JAN MENCWEL (PL)
Jan Mencwel je organizatorem kulturních aktivit, sociálním vědcem, členem Laboratoře sociálních výzkumů a inovací Stocznia. Je spoluautorem webových stránek věnovaných např. místům lokální paměti: mojmdm.pl, targowekmowi.pl, tubylo.pl. Publikuje v nezávislých společensko-kulturních časopisech (Kontakt, Znak, Kultura Liberalna, ResPublica Nowa). Varšavská Laboratoř sociálních výzkumů a inovací Stocznia vznikla v roce 2009 s cílem pravdivě a kriticky popsat problémy společenského života v Polsku. Členové Stoczni se snaží poukazovat na společenské problémy, spojovat perspektivy badatelů a společenských aktivistů v hledání, rozvíjení a šíření inovačních řešení, která mohou pomoci čelit novým společenským výzvám. Stocznia se zaměřuje na tři klíčové oblasti: rozvoj místních komunit, sociální inovace a občanská participace.
JAROSŁAW OGRODOWSKI (PL)
Jarosław Ogrodowski je městský aktivista, jenž se několik let naplno věnuje občanské participaci. Jako představitel NGO (Stowarzyszenie Fabrykancka) se účastnil přípravy pravidel občanských konzultací v Lodži. V letech 2010-2011 koordinoval projekt Náš Kněžský mlýn, jehož cílem byla revitalizace postindustriální čtvrti města. Je členem Koordinačního týmu Kongresu městských hnutí sdružujícího stovku polských neziskových organizací. V loňském roce byl spoluautorem informačních, vzdělávacích a propagačních aktivit spojených s participativním rozpočtem v Lodži.
JOSEF JAŘAB (CZ)
Josef Jařab is Professor of American literature at Palacký University, Olomouc in the Czech Republic. He is Senator of the Parliament of the Czech Republic, and the Director of the Center for Comparative Cultural Studies at Palacký University. He served for two terms as Rector of Palacký University (1989-97), 1997-99 he was Rector of Central European University in Budapest and Warsaw. He also held the office of the President of European Association for American Studies.
LARS TATA (DE)
Manažer sítě UniverSity města Bochum.
MARCIN BAZYLAK (PL)
Marcin Bazylak je zmocněncem primátora města Dąbrowa Górnicza pro koordinaci činností města v oblastech PR, kultury a sportu, vnějších vztahů a mezisektorové spolupráce. Je stoupencem dialogu a zapojování občanů do spolurozhodování a správy věcí veřejných.
MARIA NOWAK (PL)
Maria Nowak vystudovala sociologii na Varšavské univerzitě. V letech 2011-2013 se angažovala v projektech zaměřených na trh práce a konzultacích věnovaných revitalizaci městského prostoru. Je členkou Laboratoře občanské participace, jež je součástí varšavské Laboratoře sociálních výzkumů a inovací Stocznia, ve které se věnuje problematice občanské participace, zejména pak šíření příkladů dobré praxe. Je redaktorkou portálu www.partycypacjaobywatelska.pl. Organizuje semináře, přednášky a jiné vzdělávací akce v oblasti občanské participace. Varšavská Laboratoř sociálních výzkumů a inovací Stocznia vznikla v roce 2009 s cílem pravdivě a kriticky popsat problémy společenského života v Polsku. Členové Stoczni se snaží poukazovat na společenské problémy, spojovat perspektivy badatelů a společenských aktivistů v hledání, rozvíjení a šíření inovačních řešení, která mohou pomoci čelit novým společenským výzvám. Stocznia se zaměřuje na tři klíčové oblasti: rozvoj místních komunit, sociální inovace a občanská participace.
MATEJ LANČARIČ (SK)
Matej Lančarič vyštudoval politológiu v špecializácii európske štúdiá, od roku 2010 pôsobí v komunálnej politike ako nezávislý poslanec mestského zastupiteľstva v Trnave, pri ktorom je aj predsedom Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt. Pracuje aj ako projektový manažér a producent kultúrnych a spoločenských podujatí. Je autorom a riaditeľom benefičného environmentálne zameraného festivalu Ekofest, ktorý sa koná od roku 2008 pravidelne každé leto v Trnave, v roku 2009 aj v Trenčíne. Je občianskym aktivistom v komunálnej a environmentálnej oblasti, ako aj spoluzakladateľom a predsedom občianskeho združenia Trnavská alternatíva.sk, ktorého hlavným cieľom je ponúkať riešenia a alternatívy pre zvyšovanie kvality života v meste Trnava a jeho okolí v mnohých oblastiach verejného života.
ONDŘEJ ZATLOUKAL (CZ)
Ondřej Zatloukal je zástupcem ředitele Muzea umění Olomouc, vedoucím odboru starého umění a také kurátorem.
PETR KLÁPŠTĚ (CZ)
V roce 2006 absolvoval magisterské studium na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Během magisterského studia se podílel na zpracovávání územních plánů vedených Karlem Maierem a Ivanem Kaplanem (Agora Studio). Po magisterském studiu tři roky vedl projekty s participací veřejnosti ve firmě ProstorPlus.EU s.r.o., poté se vydává vlastní cestou. Od roku 2009 působí jako odborný asistent na Ústavu prostorového plánování FA ČVUT, kde vyučuje územní plánování. V letech 2009-2011 byl členem vědecké rady mezinárodního výzkumného projektu UrbspaceExternal Links icon: Urban spaces - enhancing the attractiveness and quality of the urban environment.
PIOTR DRYGAŁA (PL)
Piotr Drygała je členem samosprávy města Dąbrowa Górnicza, předsedá Komisi dialogu a partnerství Svazu polských měst. Angažuje se v spolku Zielone Zagłębie a také v Celopolském svazu neziskových organizací. Účastnil se přípravy, implementace a realizace dąbrowského participativního rozpočtu a modelu spolupráce územních samosprávných celků s neziskovými organizacemi ve městě.
SVEN CASPERSEN (DK)
Former Rector of the Aalborg University, former President of the International Association of University Presidents
TILMANN MÄRK (AT)
Tilmann Märk je od roku 2012 rektorem Univerzity Innsbruck. Je předním odborníkem v oboru experimentální atomové fyziky, několik let vedl Přírodovědeckou fakultu UI, stál v čele Institutu pro iónovou fyziku a byl členem Atomové a molekulární sekce Evropské fyzikální společnosti. Je zakládajícím členem a generálním ředitelem spin-off firmy Ionimed v Innsbrucku.
TRACEY WHEATLEY (HU)
Tracey Wheatley je od roku 2005 členkou rady iniciativy Chraňte budoucnost a stojí za mnoha iniciativami, které se týkaly organizace místních komunit a zvyšování povědomí. V současnosti má na starosti program Místní komunity v přeměně, který zkoumá metodologii organizace změny v maďarském kontextu. Zakladatelka Transition Wekerle, první iniciativy v rámci hnutí měst změny v Maďarsku.
VIERA ŽÚBOROVÁ (SK)
Viera Žúborová pôsobí v občianskom združení Trnavská alternatíva.sk. Jedná sa o občianske združenie nadšencov a priateľov Trnavy, ktorých spája odhodlanie zvyšovať kvalitu života v meste Trnava a jeho okolí a ponúkať riešenia a alternatívy pre zveľaďovanie Trnavy a okolia v mnohých oblastiach verejného života. Občianske združenie Trnavská alternatíva.sk vzniklo v marci 2013. Za myšlienkou združenia stoja ľudia, ktorí cítia, že mesto Trnava a jeho okolie ponúka doposiaľ nevyužitý potenciál a priestor, v ktorom sa dá tvorivo realizovať veľa zaujímavých myšlienok a projektov.